کتابشناسی: قیصر و کسری
سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧ - مهشید


کتابشناسی: سوانح احمد غزالی
سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧ - مهشید


دوره‌ی دوم اسطوره و هویت
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧ - مهشید


دوره ی اسطوره شناسی ایرانی
جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧ - مهشید


هفتِ مقدس- دکتر وکیلی- 3
جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧ - مهشید


هفتِ مقدس- دکتر وکیلی-2
جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧ - مهشید


هفتِ مقدس- دکتر وکیلی- 1
جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧ - مهشید


برگزار نشدن کلاس
دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧ - مهشید


نرگس و نرسه دکتر وکیلی-2
جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧ - مهشید


نرگس و نرسه دکتر وکیلی-1
جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧ - مهشید